BABAD LIMBANGAN

Cerita sajarahna Limbangan numutkeun sumber tina salah sahiji buku Naskah Sunda Lama Kelompok Babad anu disusun ku Edi S. Ekadjati dkk, dina naskah anu ditulis dina bentuk prosa ngisahkeun tentang asal-usul panguasa Limbangan sarta asal-usul ngaran tempat di sabudeureun Kabupaten Garut. Di caritakeun yen Prabu Siliwangi ti Karajaan Pajajaran dina hiji waktu marentahkeun Aki Haruman keur moro. Ngan alih-alih meunang sato buruan, Aki Haruman manggihan sinar anu ca’ang ti Luhur Gunung, Ari pek sinar eta asalna ti Nyai Putri ti Limbangan anu keur mandi. Pamanggih eta saterusna dilaporkeun ka Prabu Siliwangi. Nguping paras ani sakitu geulisna putri eta, Prabu Siliwangi gaduh niat bade ngalamar Nyai Putri Limbangan dan masihan nami gunung tempat manggihannana jadi ”Gunung Haruman : Seungit”

Dina awalna lamaran eta ditolak ku nyai Putri. Ngan kusabab bujukan ramana anu namina Sunan Rumenggong, ditampi eta lamaran teh. Tina perkawinan eta lahir dua orang putra, nyaeta Basudewa sareng Limanjaya Sanjaya. Basudewa anu saterusna jadi panguasa Limbangan sareng ari Liman Sanjaya mah dijadikeun panguasa Dayeuh Luhur.

Dina hiji waktu kadua putrana eta, Prabu Siliwangi ngirim dua putri keur dijadikeun istri anak-anakna, Anu hiji mah rupa na teh geulis pisan jeung dibawana teh make tandu anu goreng, tah ari anu hiji deui mah rupana biasa-biasa tur dibawana make tandu anu alus. Mimitina mah rombongan eta datang ka Limbangan jeung penguasa Limbangan milih tandu anu alus, ari tandu anu goreng mah dibawa ka Dayeuh Luhur.

Prabu Basudewa ngarasa nyesel pisan kusabab tos milih tandu anu alus kusabab istri anu di dapet na rupana biasa-biasa. Dina hiji perburuan babarengan Liman Sanjaya, Basudewa menta ka dulurna eta supaya daek nukeur istri-istri anjeunna. Prabu Liman Sanjaya satuju pisan. Tapi obrolan anjeunna na teh ka denger ku istri Limansanjaya. Kusabab teu hoyongeun dijadikeun istri Basudewa, anjeunna kabur sacara susulumputan.

Sa’atosna diteangan, Limansanjaya manggihan deui istrina eta dan janji moal rek nukeur anjeunna sareng istri Basudewa. Dina pangumbaraan saterusna, Limansanjaya sareng istrina dugi ka hiji hutan anu sakitu strategis keur ditempatan. Hutan eta dijaga ku lalaki kolot kiriman para Dewa. Saentosna terang yen Liman Sanjaya calon panghuni hutan eta, lalaki kolot eta langsung ngaleungit. Anu saterusna leuweung eta berkembang jadi hiji nagara anu dikenal ku nami Dayeuhmanggung. Salain Limansajnaya, raja Dayeuhmanggung lainna oge anu kasohor nyaeta Ranggalawe.

***

Memang dina ngeunaan babad limbangan teh seuer sumber anu benten-benten, tapi ringkesan seratan ieu mah ngan saukur pangemut kasadayana.

Iklan